hlavička - Obec Mikulov
Historie obce - škola
 Menu

 Obecní úřad
mapa
Obecní úřad Mikulov
Tržní nám. 27, 419 01 Mikulov

 Tel. +420 417 878 003
 E-mail: obec.mikulov@volny.cz

 Pondělí   8-12 , 13-17 hod
 Středa   8-12 , 13-17 hod
 Odkazy
 Telefonní čísla

 Policie 158
 Městská policie 156
 Záchranná služba 155
 Hasiči 150
 Tísňová linka 112

 Naše ikonka

banner Mikulov

 Naše partnerská města

 banner Moldava otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Hrob otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Košťany otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Jeníkov otevře nové okno,směřuje mimo server
 Rechenberg-Bienenmühle
 Holzhau
 Clausnitz

 Kde o nás píší
Školní léta 1945-1952
2. světová válka skončila. Jen velmi zvolna se rozvíjel nový život. V obci, kde převážnou část obyvatel tvořili občané německé národnosti, bylo třeba vytvářet nové vztahy lidí k nové době. V takové době je třeba vytvořit instituce, které ve vytváření nových vztahů co nejvíce pomáhaly. Takovou institucí je především škola.
Mezi prvními školami, které byly hned v roce 1945 otevřeny, byla i škola mikulovská. Na žádost místní správní komise vyhověl okresní školní výbor v Teplicích Šanově přání zřídit počátkem září 1945 jednotřídní školu ve zdejší obci.
Na základě podkladů a soupisu žactva české národnosti školou povinného, byla dnem 10.září 1945 otevřena v Mikulově obecní jednotřídní škola, do níž bylo zapsáno 11 dětí české a 30 dětí německé národnosti.
Prvním učitelem byl ustanoven učitelský čekatel Jaroslav Škola z České Lhoty: Protože byl úplným začátečníkem, pomáhali mu v nesnadné práci kolegové z obecné školy v Košťanech. Vyučováno bylo v odděleních 1. až 7. postupný ročník.
Zajistit chod školy bylo nesmírně těžké. Inventář školy byl z velké části rozkraden a přenesen na různá místa v obci. Chyběli i školní lavice, protože ke konci války Němci v budově zřídili ošetřovnu a ve třech místnostech budovy byly kovové nemocniční postele.
Několik lavic se našlo po obci a zbytek se dovezl z Košťan. Život školy se rozvíjel pomalu, ale přesto škola pomáhala i v rozvoji občanského, společenského a kulturního života obce. České obyvatelstvo v obci se neusazovalo trvale. Se stěhováním ubývalo i dětí české národnosti. Během prázdnin roku 1946 klesl počet dětí české národnosti na 6 a tak Okresní školská komise v Teplicích zdejší školu přechodně uzavřela. 6 dětí české národnosti bylo převedeno do obecné školy do Hrobu, učitel školy Jaroslav Škola byl přeložen do Teplic a tak ve školním roce 1946/1947 byla škola uzavřena a nebylo v ní vyučováno. S uzavřením školy nebyla místní správní komise spokojena a dožadovala se jejího znovuotevření. A tak od 10.září 1947 je škola opět otevřena. Správcem a učitelem je ustanoven Josef Škarýd, učitelský čekatel ze Zdechovic u Heřmanova Něstce, který dosud působil v Hrobě. Nový školní rok započal 10.září 1947. Zapsáno bylo 30 dětí. Z toho 8 české a 22 německé národnosti. Vyučováno bylo v odděleních 1.-6. Postupný ročník. Vyučování bylo pro učitele velmi obtížné. Podstatná část dětí německé národnosti česky mluvícímu učiteli nerozuměla a tak žák ovládající oba jazyky občas překládal ostatním učitelovo povely. Po roce působení byl učitel Josef Škarýd opět přeložen do Hrobu a novým správcem a učitelem se stal k 1.září 1048 učitelský čekatel Leopold Pudil ze Mstišova.
Školní rok 1048-1949
Počet dětí české národnosti stoupl na 11. Školní rok byl zahájen 15.září 1948 s 25. Dětmi a bylo vyučováno v 1. až 5. postupném ročníku. Na přechodnou dobu byla otevřena škola na Novém Městě (pondělí,, středa a pátek) a v Mikulově (úterý, čtvrtek a sobota). Vyučování v Novém Městě zkrátilo cestu do školy dětem z Oldříše, Mackova, Vilejšova, Moldavy a Nového Města. Tato organizace vyučování byla velmi náročná a proto se učitelé rychle střídali. Otevřením školy v Moldavě přešly děti z těchto postupně zanikajících obcí do této školy. Škola v Mikulově se udržovala jen obtížně. Vzhled budovy nebyl pěkný. Prováděly se jen drobné a nejnutnější opravy, jen zvolna se doplňoval inventář a žákovská knihovna. Budova se šptaně vytápěla, v zimě zamrzala voda, příprava na vyučování byla velmi náročná pro učitele i děti..
Školní roky 1949-1951
K prvnímu září 1949 nastoupil na místo ředitele školy Jaromír Štěpánek, učitel z Berouna.
V tomto školním roce bylo zapsáno 30 dětí, z toho 14. Dětí české a 16 dětí německé národnosti.
Začátkem vyučování ve školním roce 50/51 stoupl počet dětí na 42 a tak byla zřízena druhá třída a škola se stala dvoutřídní. První třídu tvořil první a druhý postupný ročník, bylo v ní 19 žáků a učitelem byl Jaromír Štěpánek. Druhou třídu tvořil třetí, čtvrtý a pátý postupný ročník. Ve třídě bylo 23 dětí a vyučujícím učitelem byl Ludvík Zahradníček, učitel z Berouna. Práce v odděleních se zlepšila, pro učitele se stala práce snadnější a tak zbyl i čas na mimoškolní osvětovou činnost, A tak na závěr školního roku uspořádala škola velmi zdařilou školní besídku.
Školní rok 1951-1952
Počet dětí školou povinných se rychle měnil. Žáků, v souvislosti se stěhováním obyvatel, ubývalo a tak ve školním roce 51/52 se stala škola opět jednotřídkou.
Učitel Ludvík Zahradníček odchází do Teplic. Na škole zůstává jako správce a učitel Jaromír Štěpánek. Koncem října 1951 však odchází na vojenskou službu a na školu přichází na krátký čas učitelka Věra Křížová z Prahy. Jako úplná začátečnice má potíže s vyučováním, drsné podmínky zhoršují její zdravotní stav a tak se stále dožaduje přeložení. Bylo jí vyhověno a po dohodě se školským referátem ONV byl k 1.2.1952 stanoven novým správcem, ředitelem a učitelem školy Antonín Konopásek, učitel z Dubí v Krušných horách. Nový učitel rovněž neměl na novém působišti snadnou práci.Zaměstnat ve třídě 36 dětí pěti postupných ročníků bylo velmi obtížné. Pro takovou práci chyběli zkušenosti i pomůcky. Učitel navíc dojížděl z Dubí. To, že dosahoval stále lepších výsledků, vedlo k tomu, že v březnu přišla na školu na pedagogickou praxi kandidátka pedagogické školy z Teplic Marie Hodanová. Školní rok byl zdařile ukončen dvoudenním školním výletem do Hřenska a na Máchovo jezero, kterého se zúčastnilo celkem 52 dětí a občanů obce. Práce školy se postupně rozvíjela. Založeny byly kroužky modelářství a ženských ručních prací. Kroužky pracovaly úspěšně. Důkazem toho byla výstavka prací v budově školy, kterou si prohlédlo 60 občanů obce. Úspěšná byla též školní besídka na závěr roku 26.června na které učitel ocenil pomoc rodičů a přátel školy. Během prázdnin roku 1952 byly ve třídě zrušeny dřevěné stupínky a stará vytahovací tabule , zazděny výklenky ve stěnách a na dvě protější stěny nalakovány nové tabule. Také byla natřena okna v prvém poschodí.
Školní rok 1952-1953
Práce jednotřídních škol byla pro učitele dosti složitá. Příprava na vyučovací hodinu zabírala spoustu času a na děti v jednotlivých postupných ročnících bylo v hodině velmi málo. V té době se přebíraly zkušenosti organizace vyučování malotřídních škol z jiných zemí, zejména SSSR. Také učitel Antonín Konopásek zavedl v tomto školním roce nový způsob vyučování. Žáci byli rozděleni do dvou celků. 1 a 3 postupný ročník tvořil jeden celek, 2,4 a 5 postupný ročník celek druhý. Celky sesedly zády k sobě. Různý byl i začátek vyučování obou celků. Všechny postupné ročníky pracovaly pohromadě méně hodin a učitel měl na jednotlivé ročníky více času. Pro učitele to však znamenalo rozšíření rozvrhu dobrovolně o 10 hod. Dnešní společnosti bude asi těžko pochopitelné, že rozšíření pracovního úvazku o 10 hodin (proti 24 hodinám) bylo odměňováno padesáti korunami navíc měsíčního platu učitele. Učiteli se nepodařilo přesvědčit rodiče, aby pátý postupný ročník byl přeřazen do školy v Hrobu a tak opět pracoval s pěti postupnými ročníky. Nová organizace vyučování však přesto přinášela lepší výsledky ve vzdělání i ve výchově. Mimoškolní akce školy byly převážně zaměřeny na tehdejší významné dny a výročí, měly dobrou úroveň i účast občanů obce. 31.května zorganizovala škola výlet na hrady Karlštejn a Křivoklát s účastí 52 osob. V březnu opět vykonala pedagogickou praxi na škole žákyně pedagogické školy Radmila Holická. Na konci roku uspořádala škola velmi zdařilou besídku za účasti 130 diváků.

Jaroslav Lienert.
Česky
Deutsch
English
France

 Vyhledat na stránkách

 Malovaná mapa Teplicka
Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Teplicko

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 Ocenění

Naše stránky obdržely v soutěži nejlepších webových stránek měst a obcí Zlatý erb :
cenu veřejnosti v krajském kole v roce 2008, 2009 a 2011 a 3.místo v krajském kole v roce 2010Zlatý erb 08 Zlatý erb 09

Zlatý erb 10 Zlatý erb 11
 

Pro OÚ Mikulov zajišťuje připojení k internetu firma
Ste-Net
odkaz směřuje mimo tento server, otevře nové okno
jan.stehno@ste-net.cz

odkaz směřuje mimo tento server, otevře nové okno

Stránky vznikly 27.01.2005

Tato stránka aktualizována:
25/07/18 01:59:30


Naši přátelé
 
banner Survey banner Sport Centrum Bouřňák banner České hory banner Města-obce
banner Hornické muzeum banner Penzion Hubert banner Pension U Studanky
 
Veškerý obsah stránek možno kopírovat jen se svolením OÚ Mikulov, -J-T- © 2005-2019