hlavička - Obec Mikulov
Historie obce - život po druhé světové válce
 Menu

 Obecní úřad
mapa
Obecní úřad Mikulov
Tržní nám. 27, 419 01 Mikulov

 Tel. +420 417 878 003
 E-mail: obec.mikulov@volny.cz

 Pondělí   8-12 , 13-17 hod
 Středa   8-12 , 13-17 hod
 Odkazy
 Telefonní čísla

 Policie 158
 Městská policie 156
 Záchranná služba 155
 Hasiči 150
 Tísňová linka 112

 Naše ikonka

banner Mikulov

 Naše partnerská města

 banner Moldava otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Hrob otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Košťany otevře nové okno,směřuje mimo server
 banner Jeníkov otevře nové okno,směřuje mimo server
 Rechenberg-Bienenmühle
 Holzhau
 Clausnitz

 Kde o nás píší
Společenský vývoj v obci v letech po druhé světové válce
V létech po druhé světové válce, která skončila porážkou Německa, se změnil život pohraničních oblastí nově vzniklého Československa.
Převážně německé obyvatelstvo žilo ve strachu a nejistotě a se smíšenými pocity očekávalo další vývoj v novém státě. Po odsunutí velké části německých obyvatel se zbylí usedlíci jen obtížemi přizpůsobovali podmínkám života a zákonům nového státu.
Oblast Krušných hor se jen zvolna zalidňovala novými obyvateli. Malé osady blízko hranic se vylidňovaly a postupně zanikaly. tak zanikly například Mackov, Vilejšov a Oldříš. Malé zbytky obyvatel těhto obcí se stáhly do větších obcí. Mezi takové obce patřil i Mikulov.
České rodiny se usazovaly v obci jen velmi spoře. Některé jen na krátkou dobu. A tak se složení obyvatel obce měnilo jen zvolna. Nadále převažovali v obci původní obyvatelé německé národnosti.
Rozvíjet společenský život v obci a prosazovat nařízení státu bylo proto velmi obtížné. Bylo ale nutné pěstovat soužití Čechů a Němců a zvykat si na život v novém státě, zvaném "Československá lidově demokratická republika". Proto jako prvotní vznikla potřeba otevření české školy, ve které by se společně vzdělávali děti obou národností.
K rozvíjení společenského života jsou nutné i společenské organizace. A tak se tyto v obci postupně zakládaly.
Úspěch Komunistické strany Československa ve volách v roce 1946 a její pozdější vedoucí úloha v novém státě vedla k založení KSČ i v Mikulově. Založeny byly i nepolitické organizace, které pak společně tvořily tzv. Národní frontu. V obci Mikulov pak postupně vznikaly: Svaz požární ochrany, Československý červený kříž, Svaz žen, Sdružení rodičů a přátel školy, Sokol a později svazácká a pionýrská organizace.
Některé tyto organizace vznikaly pod tlakem nadřízených orgánů, některé však byly potřebné a prospěšné. Rozvoj obce závisel na činnosti těchto organizací, na schopnostech a obětavosti lidí, kteříje vedli, ale především na zájmu a aktivitě jejích členů.
Obec řídil Místní národní výbor. Léta byl jeho předsedou pan Sedlák, tajemnicí paní Káňová. MNV neměl mnoho finančních prostředků na nákladnější opravy svého majetku, ani mnoho pravomoci k řízení obce. řada prací proto závisela na pomoci občanů a byly zařazeny do tzv. Akce Z. Například výstavba požární zbrojnice a čekárny ČSAD. Místní organizace KSČ uplatňovala svůj vliv uvážlivě. Zaměřovala se hlavně na organizování oslav a akcí k různým výročím, například Májových oslav, oslav MDŽ, oslav VŘSR a pokládání věnců k hrobu rudoarmějců na místním hřbitově. Snažila se uplatňovat svůj vliv i v činnosti mládeže, prostřednictvím svých mladších členů a učitelů.
Velmi aktivní byl Svaz požární ochrany pod vedením pana Hnitky. Začalo se s budováním požární zbrojnice, vytvořilo se požární družstvo žen, které úspěšně reprezentovaly obec v požárních soutěžích. Vyhrávalo například okresní soutěž v Pozorce a postoupilo do krajského kola, kde se rovněž čestně umístilo.
Činnost ostatních oragizací se zaměřovala na zajišťování účasti na akcích a pracích pro obec. Organizovaly se ale také zábavy a plesy v sále restaurace Modrá Hvězda. Sál byl vždy zcela zaplněn. Tento sál byl sice nevábný, ale byl využíván i k promítání filmů, k přednáškám i ke cvičení místního Sokola, který tvořily převážně ženy. V sále se konalo i několik divadelních představení v podáníá dětí i dospělých. Překvapením a úspěchem bylo sehrání hry A.Jiráska "Lucerna", kterou nacvičily převážně německy mluvící obyvatelé v české řeči, v režii paní Scneiderové, v roce 1955.
Celá léta provozovala v obci prodejna potravin a základního zbvoží. Velmi dobrá a levná byla autobusová a vlaková spojení s okresním městem teplice, městem Duchcov a Litvínov. Zvlášť výhodný byl pozdně večerní autobusový spoj z Teplic, který umožňoval návštěvu kin a divadla v Teplicích.
Veškerá činnost v obci by nebyla možná bez obětavé práce některých občanů a funkcionářů MNV, na kterém delší čas praovali pan Filip, pan Sedlák, pan Němec a paní Káňová. Nelze si představit činnost požárníků bez pana Hnitky, činnost žen bez paní Schneiderové, veřejné práce a brigády bez paní Pařezové, činnost mládeže bez Františka Panznera. V SRPŠ se vystřídala va vedení paní Filipová, Němcová a další. V Československém červeném kříži si dobře vedla paní Fajglová. V čele osvětové besedy stál dlouhá léta pan Turek, obecní kihovnu dobře řídila paní Dagmar Hönigová. Významnou osobou byl pan Schneider, který se podílel na různých opravách, byl promítačem filmů v sále restaurace a později v nově opravené budově školy. Obětaví a aktivní byli i někteří mladí lidé, např. Jiří a Věra Vrkoslavovi, Karel Wagner, Reinhard Perner, Bedřich Günther, Kristyna Schwarzová, Gerta Löwová a další. Velkou úlohu v organizování kultrurních vystoupeních měli uitelé a školní mládež. Všem patří za obětavost dík.
Postupně vzrůstal zájem o sezonní pobyt v obci, ketrý se projevil živelnou výstavbou chat, často s nesouhlasem MNV. Upravovaly se a renovovaly volné objekty v rekreační střediska podniků a organizací. Žel rekreanti, až na vyjímky, se o život v obci příliš nezajímali.
Proslulost si postupně získávala hudební skupina "Sosna". Její country repertoár byl velmi žádaný po celém okolí. Tam, kde skupina hrála, bylo přeplněno.

Sportovní činnost v obci
charakterizují zejména zimní akce. Zásluhou lyžařského oddílu Lokomotiva teplice se obec stávala významným lyžařským střediskem okresu. Závodů na staré sjezdovce a později vybudovaném slalomovém svahu se zúčastňovali tehdy nejlepší sjezdaři naší republiky i sjezdaři z tehdejší NDR.
Velkou popularitu si získal i pozdější běžecký závod "Krušnohorská padesátka" na Novém Městě. Prvních ročníků se zúčastnily stovky lyžařů a mezi nimi i špičky našeho běžeckého lyžování. Obec části těchto účastníků poskytovala ubytování v prostorách školy i jinde.

Činnost mládeže v obci do roku 1968
Místní mládež se v poválečných létech jen zvolna probouzela z apatie a začala se scházet na plácku u staré šachty při volejbale. Zájem narůstal, plácek se různě upravoval, zábavy a potěšení ze sportu přibývalo. Ve volném čase, zejména v neděli dopolednense zde odehrávaly napínavé zápasy, občas i s patronátní vojenskou posádkou pohraničníků z Moldavy. Zahrát si přicházeli i starší občané.
Z iniciativy Jindřicha Schwarze postupně vznikla svazácká organizace, která se scházela v klubovně vybudované v zpustošené místnosti pod sálem místní restaurace. Místní mladí hudebníci vytvořili skupinu, které se říkalo "Mikulovský sextet", s dobrou instrumentální úrovní. Žel její činnost netrvala dlouho.
Aktivita mládeže pokračovala i v pozdějších létech. Na probuzení zájmu mladých o činnost mají velký podíl Věra a Jiří Vrkoslavovi.
František Panzner, Gerta Löwová, Krista Schwarzoví a.j. společně s novým učitelem školy se snažili vymýšlet akce, které by přitáhly co největší počet mladých lidí v obci.
A nebylo to vždy snadné. Přsto se v opravené klubovně scházela řada lidí. Zde se diskutovalo, zpívalo, poslouchalo gramoradio a kotoučový magnetofon. Mnozí se zde pokoušeli o první taneční kroky. Vše se dělo pod ochranným štítem Svazu české mládeže, později Československého svazu mládeže a za podpory MNV a KSČ.
Mládež postavila novou autobusovou čekárnu. Na této stavbě se podíleli mladí zedníci Reinhard Perner, Bedřich Günther, Wolfgang Renner a Jiří Pipek. Jako odměnu za práci dostala mládež od MNV stůl na stolní tenis. V prostorách školy se pak hrály náruživé zápasy.

--> pokračování
Česky
Deutsch
English
France

 Vyhledat na stránkách

 Malovaná mapa Teplicka
Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Teplicko

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 Ocenění

Naše stránky obdržely v soutěži nejlepších webových stránek měst a obcí Zlatý erb :
cenu veřejnosti v krajském kole v roce 2008, 2009 a 2011 a 3.místo v krajském kole v roce 2010Zlatý erb 08 Zlatý erb 09

Zlatý erb 10 Zlatý erb 11
 

Pro OÚ Mikulov zajišťuje připojení k internetu firma
Ste-Net
odkaz směřuje mimo tento server, otevře nové okno
jan.stehno@ste-net.cz

odkaz směřuje mimo tento server, otevře nové okno

Stránky vznikly 27.01.2005

Tato stránka aktualizována:
25/07/18 01:59:29


Naši přátelé
 
banner Survey banner Sport Centrum Bouřňák banner České hory banner Města-obce
banner Hornické muzeum banner Penzion Hubert banner Pension U Studanky
 
Veškerý obsah stránek možno kopírovat jen se svolením OÚ Mikulov, -J-T- © 2005-2019